Photostat®(British)

→photocopy [n.], →photocopy [v.t.]